Beroende- och missbruksproblem

Pia Norgren erbjuder behandling för olika beroende- och missbruksproblem vid vår psykologmottagning.

Till missbruksproblem räknas beroende av alkohol, tobak, narkotika, läkemedel och spel. De olika missbruken har mycket gemensamt och det förekommer att den enskilde patienten har fler än ett missbruk. 

Behandlingen kan genomföras enskilt eller i grupp och innehåller ofta följande komponenter:

  • Psykoedukation där man får lära sig om varför beroende uppstår och fortgår
  • Identifiering och omprövning av tankefällor kring beroende
  • Exponering för sug och lära sig att stå emot impulsen att missbruka, klassisk exponering med responsprevention där patienten får tillgång till tekniken "sugsurfning" vilket innebär att med terapeutens instruktioner framkalla sug och sedan stanna kvar i denna känsla tills den klingar av utan att agera på den.
  • Återfallsprevention, lära sig att hantera risksituationer för återfall

Psykologen arbetar med motiverande samtalsmetodik och strävar efter att skapa ett förtroendefullt samarbete med klienten och att undvika konfrontation. 

Ibland förekommer även brister i sociala färdigheter. Det kan gälla t ex förmågan att på ett bra sätt tacka nej när man blir bjuden på alkohol eller droger eller att ha svårt för att prata med främlingar eller hantera känslor såsom ilska, besvikelse eller rädsla. Ett viktigt mål är då att hitta nya strategier för att klara av sådana situationer utan att ta till alkohol eller droger.

Återfall är vanliga och att förebygga återfall har under senare år blivit ett viktigt inslag i arbetet med missbruksproblem. Vetskapen om detta kan bidra till en beredskap att hantera återfall och bromsa det i tid.

KBT intar tätplatsen bland de behandlingsformer som visat sig effektivast vid alkoholproblem. Särskilt i ett tidigt skede av alkoholmissbruk och med personer med stor konsumtion, men utan starkt utvecklat beroende, har man haft stor framgång, med korta insatser.