Beroendeproblem

Pia Norgren erbjuder behandling för olika beroende- och missbruksproblem vid vår psykologmottagning.

Till missbruksproblem räknas beroende av alkohol, tobak ,narkotika, läkemedel och spel. De olika missbruken har mycket gemensamt och det förekommer ofta att den enskilde patienten har fler än ett missbruk. 

KBT intar tätplatsen bland de behandlingsformer som visat sig effektivast vid alkoholproblem. Det är framför allt metoder som arbetar med motiverande samtal, självkontroll och konsekvenspedagogik. Särskilt i ett tidigt skede av alkoholmissbruk och med personer med stor konsumtion, men utan starkt utvecklat beroende, har man haft stor framgång, med korta insatser.

"Att förebygga återfall har
under senare år blivit ett viktigt
inslag i arbetet med missbruksproblem."

Psykologen strävar efter att skapa ett förtroendefullt samarbete med klienten och att undvika konfrontation. Ett sätt är att låta klienten samla in data om sig själv och sedan analysera dessa tillsammans. Genom att lära sig mer om sig själv och de faktorer som styr drickandet, kan klienten utveckla en bättre självkontroll.
Drickandet styrs i stor utsträckning av kortsiktiga mål. Man vill bli lite gladare, säkrare, mer pratsam, lugnare, djärvare eller mer aktiv. De negativa konsekvenserna är mer långsiktiga och har därför inte samma direkta inverkan på beteendet. Ett viktigt steg på vägen mot större självkontroll är därför ökad medvetenhet om alla negativa konsekvenser av drickandet.
Ibland förekommer brister i sociala färdigheter. Det kan gälla förmågan att på ett bra sätt tacka nej när man blir bjuden på en öl. Man kan ha svårt för att prata med främlingar eller ha ett kroppsspråk som skrämmer bort folk. Bristerna kan ligga i sättet att hantera ilska, besvikelse, rädsla, glädje.
I rollspel får klienten pröva olika sätt att agera i tänkta situationer och träna detta tills man känner sig säker. Ett viktigt mål är att hitta nya strategier för att klara av situationer då lusten att dricka kan komma över en.
Återfall är vanliga och att förebygga återfall har under senare år blivit ett viktigt inslag i arbetet med missbruksproblem. Vetskapen om detta kan bidra till en beredskap att hantera återfallet och bromsa det i tid.