Forskningsstöd, evidensbaserad behandling

Det finns sammantaget ett omfattande forskningsstöd för att KBT är en framgångsrik metod vid bl.a. ångestsyndrom, depression, alko.problem, ätstörningar, kronisk smärta, sex- och samlevnadsproblem och vissa personlighetsstörningar. Rapporter kring specifika problem hos barn och ungdomar visar en liknande bild. 

Forskningsstödet för KBT återspeglas i rekommendationer från en mängd ansedda organisationer inom hälso- och sjukvården.

Som exempel kan nämnas Läkemedelsverket, SBU - Statens beredning för medicinsk utvärdering, Svenska Psykiatriska Föreningen och internationellt kända NIMH - National Institute of Mental Health och American Psychological Association, samt World Psychiatric Association.

Nedan visas en sammanställning av forskningsstödet för KBT av Lars-Göran Öst, professor i klinisk psykologi vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Sammanställningen illustrerar psykoterapiforskning vid en rad olika problemområden och påvisar vid vilka problem och diagnoser som det finns ett starkt stöd för att KBT är minst lika effektivt eller effektivare än annan behandling. 

Kategorier av empiriskt stöd (baserat på Chambless & Ollendick, 2001):

Kategori I- Minst två mycket noggranna, av varandra oberoende studier. Försöksgrupper slumpvis indelade i behandling- och kontrollgrupp. Resultat överlägset placebokontroll eller annan verksam behandling

Kategori II- Minst en mycket noggrann studie. Försöksgrupper slumpvis indelade i behandling- och kontrollgrupp. Resultat överlägset kontroll eller annan verksam behandling

Kategori III- Behandlingen är lovande

Vuxna - kategori I

Specifika fobier, social fobi, agorafobi, paniksyndrom, generaliserat ångestsyndrom (GAD), tvångssyndrom (OCD), posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), egentlig depression, schizofreni, alkoh0lm1ssbruk, nikot.missbr., anorexia nervosa, bulimia nervosa, obesitas/övervikt, impotens, vaginism, sömnstörningar, äktenskapliga problem, emotionellt instabil personlighet, spänningshuvudvärk, kronisk smärta (rygg), hälsoångest, kronisk trötthet, dystymi

Vuxna - kategori II

Bipolär sjukdom, hetsätning, prematur ejakulation, bristande sexuellt intresse hos kvinnor, orgasmstörning hos kvinnor, sexuella avvikelser, tics och tourettes syndrom, undvikande personlighetsstörning, migrän, kronisk smärta (heterogen), irritable-bowel syndrome (IBS), Raynaud's sjukdom, somatoformt smärtsyndrom, dysmorfofobi

Barn - kategori I

Specifika fobier, social fobi, tvångssyndrom (OCD), separationsångest, generaliserat ångestsyndrom (GAD), depression, ADHD, autism, uppförandestörningar, enures, enkopres, återkommande huvudvärk

Barn - kategori II

Obesitas/övervikt, återkommande magsmärtor, dr.gmissb. hos ungdomar

Barn - kategori III

Kronisk smärta

Äldre - kategori I

Ångestsyndrom, depression

Äldre - kategori II

Sömnstörningar, demenser