Om KBT

KBT kännetecknas av: 

* Strukturerat, målinriktat arbetssätt, formulering av kort- och långsiktiga mål.

* Mycket aktiv terapeut.

* Betoning av samarbete mellan terapeut och klient.

* Fokusering på nuet, mer än på det förflutna.

* Vetenskaplig utvärdering av metoderna.

* Förändring av metoderna i takt med nya forskningsrön.

* Användning av hemuppgifter som klienten utför i sin egen miljö.

* Pedagogisk inriktning för att ge klienten egen kontroll över sitt liv.

* Hög aktivitetsnivå. Behandlingen förutsätter att klienten aktivt arbetar med "hemuppgifter" mellan sessionerna. Klientens motivation är därför av avgörande betydelse.

* Kort behandlingstid.

* Vidmakthållandeprogram, plan för föhindrande av återfall och uppföljning. 


Behandlingsmetoder inom KBT

Ett vanligt första inslag bland KBT-metoderna är psykoedukation som består av information om klientens problem och möjliga uppkomst- och vidmakthållandefaktorer. 

 
En annan vanlig metod är exponering, där klienten gradvis konfronteras med olika stimuli som utlöser ångest, i enlighet med upprättad ångesthierarki. 

Exponering görs systematiskt och i små steg. Klienten får uppleva att det man fruktar minskar i betydelse om man stannar kvar i situationen och exponering får ske i små steg tills ångesten avklingar och minskar. Det kan ske både i verkligheten och i fantasin, det sistnämnda i de fall där verklig exponering inte är möjlig (t.ex. vid svåra minnen efter olyckor, rån, överfall). 

 
Kognitiva metoder syftar till att förändra klientens tankar, ofta som en förberedelse inför andra beteendetekniker. Det sker i en process där klienten lär sig att identifiera problematiska tankar och känslor samt utveckla mer funktionella och hjälpsamma strategier för att kunna hantera situationer. Det kan kombineras med s.k. beteendeexperiment, då klienten skaffar sig betydelsefulla erfarenheter från verkliga livet. Ibland förekommer brist på vissa aktiviteter i tillvaron, t.ex. vid depression. 

 
Beteendeaktivering är därför en central komponent vid problem där klienten konstateras vara i behov av att göra mer lustfyllda saker. Först hjälper terapeuten klienten att göra en lista på aktiviteter som hon/han tyckt var roliga tidigare. Därefter gör terapeut och klienten tillsammans ett aktivitetsschema för att återföra dessa till patientens liv.

Om klientens problem är oro och stress, kan olika former av avslappningsövningar och träning i medveten närvaro (mindfulness) också vara ett inslag i behandlingen. Det finns ett flertal olika tekniker, men den hittills mest utvärderade är den s.k. tillämpade avslappningen. Till skillnad mot traditionell avslappning syftar den inte till att ge en tillfällig avslappning, utan till att utveckla klientens egna färdigheter att slappna av. Behandlingen uppdelas i flera olika steg över 10-15 behandlingstillfällen, där varje nytt steg bygger på det föregående. 

 
Ytterligare ett vanligt inslag i KBT är färdighetsträning. Vissa problem kan bero på brister i sociala- och interpersonella färdigheter. Dessa kan då förändras med hjälp av psykoedukation och rollspel. Terapeuten fungerar som modell och det som tränas är ofta ögonkontakt, kroppsspråk, att hävda sig själv, att prata tydligt osv. Social färdighetsträning förekommer ofta som inslag i KBT-behandling vid schizofreni men även vid social fobi, dåligt självförtroende och samlevnadsproblem. 

Hur går en behandling till? 

Behandlingen inleds med 1-3 bedömningssamtal. 

Terapeut och klient går tillsammans igenom aktuell problembild och gör en funktionell analys över uppkomst- och vidmakthållande faktorer.

Kognitiv beteendeterapi fokuserar på att angripa försvårande beteenden, tankar och känslor. Utifrån en individuell fallanalys och efterföljande diskussion om klientens problem väljer terapeuten lämpliga behandlingsmetoder. 


Det är vanligt att man använder flera metoder samtidigt för att uppnå en god behandlingseffekt.

Fokus för behandlingen ligger i huvudsak på hur personens problem stör den nuvarande livssituationen. Det innebär att man rent generellt blickar mer framåt än bakåt för att hitta lösningar och kunna gå vidare med sitt liv på ett mer funktionellt sätt.KBT betonar vikten av gott samarbete mellan klient och terapeut. Man har stor respekt för klientens egen kunskap om sina problem och utgår från att dessa löses bättre då båda är aktivt engagerade, bidrar med sina respektive kunskaper och känner ett delat ansvar för arbetet och resultaten.

Kognitiv beteendeterapi har en stark ställning bland samtliga terapiformer och dominerar psykoterapiforskningen. I USA arbetar huvuddelen av de kliniska psykologerna utifrån KBT, medan terapiformen fortfarande är i minoritet i Sverige. Enligt Socialstyrelsens statistik fanns det i oktober 2002 hela 4299 legitimerade psykoterapeuter i landet, varav endast 128 (3 %) hade inriktning mot KBT. Dessa finns främst i Uppsala-Stockholmsregionen, vilket innebär att KBT ännu inte kan erbjudas i många delar av landet.

En KBT-session är vanligtvis 45 minuter, en gång i veckan. 

Det bör dock observeras att om klienten endast arbetar med sina problem under denna tid, kommer inte veckans resterande timmar till nytta i behandlingshänseende.

Därför ges rutinmässigt hemuppgifter som klienten arbetar med på egen hand, t.ex. att registrera sina reaktioner i problematiska situationer, läsa litteratur, aktivt uppsöka fobiska situationer och genomföra gradvis exponering, hantera problematiska tankemönster. Hemuppgifterna gör att behandlingstiden förkortas. 

KBT är därför i regel en korttidsterapi på ca 12-25 sessioner. KBT förekommer även med behandlingslängder på flera år.

KBT-sessioner struktureras så att tiden används på ett ändamålsenligt sätt. Graden av struktur varierar utifrån problemtyp och i vissa fall kan en lägre grad av struktur vara ett led i behandlingen.
Det strukturerade arbetssättet förmedlar till klienten att bli en målorienterad och aktiv problemlösare på egen hand. Terapeuten hjälper klienten i den rollen, s.k. hjälp till självhjälp. Mot slutet av behandlingen sker besöken allt glesare och avslutningsvis sker ofta uppföljande besök.