Neuropsykologisk utredning

Magdalena Lindborg utför neuropsykologiska utredningar på vår psykologmottagning.

En neuropsykologisk utredning har som syfte att kartlägga olika funktionsområden hos en person. Anledningen till att en person genomgår en neuropsykologisk utredning kan variera. Gemensamt är ofta att det finns en undran hos personen själv, anhöriga och exempelvis skola, arbetsgivare, arbetsförmedling eller sjukvård om personen har svårigheter inom ett eller flera funktionsområden och om dessa svårigheter är så stora att de uppfyller kriterierna för en diagnos samt hur personen kan hjälpas på bästa sätt. Både vuxna och barn kan genomgå en neuropsykologisk utredning.

Till funktionsområden räknas:

- Uppmärksamhet och exekutiva funktioner

- Språkliga funktioner

- Sensomotoriska funktioner

- Visuospatiala funktioner

- Minne och inlärning

- Socialt samspel och kommunikation

När en neuropsykologisk utredning genomförs börjar psykologen med en allmän psykologisk bedömning. I den kan ingå exempelvis begåvningstest, intervju om uppväxt och utveckling, skattningsskalor om hur man fungerar i olika situationer och vad man klarar i vardagen. Därefter kan fler specifika funktionsområden testas. Vilka test som psykologen väljer beror på vad psykologen behöver veta mer om, både utifrån den frågeställning som har föranlett utredningen, men också utifrån vad som framkommit vid den allmänna psykologiska bedömningen. De funktionsområden som testas skall ge en bild av hur viktiga förmågor som används i det verkliga livet fungerar för personen. Neuropsykologisk testning kräver ett aktivt deltagande av testpersonen och är till stor del ett samarbete mellan testperson och psykologen som administrerar testet.

Många test är så kallade psykometriska test, test där svaren poängsätts och sätts samman till en numerisk skala. Personens poäng kan sedan jämföras med hur personer generellt presterar på det aktuella testet. Testet är i dessa fall normerat, det är alltså provat på en stor grupp människor där man har fått fram en så kallad normalfördelning. Genom att sedan jämföra det resultat som personen som testas får med normeringen kan psykologen undersöka om personen klarar ungefär lika mycket som andra, eller om personen har betydligt svårare (eller lättare) än andra inom ett visst eller flera funktionsområden.

En neuropsykologisk utredning leder fram till ett utlåtande där de resultat som psykologen kommit fram till finns redovisade. Det ska vara en kartläggning över personens styrkor och svårigheter, en eventuell diagnos samt rekommendationer om vilken typ av hjälp som personen behöver. Resultaten ges också till testpersonen muntligt av psykologen i en återgivning. En neuropsykologisk utredning kan till exempel användas till att göra rehabiliterings- eller behandlingsplaner. 

En neuropsykologisk bedömning är ofta en del av neuropsykiatrisk utredning. Denna görs i samarbete med läkare och ibland även med andra professioner, som arbetsterapeut och logoped. Bland annat neuropsykiatriska funktionsnedsättningarsom ADHD och autism utreds genom en neuropsykiatrisk utredning.