Hur går en behandling till?

Behandlingen inleds med 1-3 bedömningssamtal.

Terapeut och klient går tillsammans igenom aktuell problembild och gör en funktionell analys över uppkomst- och vidmakthållande faktorer.

Kognitiv beteendeterapi fokuserar på att angripa försvårande beteenden, tankar och känslor. Utifrån en individuell fallanalys och efterföljande diskussion om klientens problem väljer terapeuten lämpliga behandlingsmetoder.

Det är vanligt att man använder flera metoder samtidigt för att uppnå en god behandlingseffekt.

Fokus för behandlingen ligger i huvudsak på hur personens problem stör den nuvarande livssituationen. Det innebär att man rent generellt blickar mer framåt än bakåt för att hitta lösningar och kunna gå vidare med sitt liv på ett mer funktionellt sätt.KBT betonar vikten av gott samarbete mellan klient och terapeut. Man har stor respekt för klientens egen kunskap om sina problem och utgår från att dessa löses bättre då båda är aktivt engagerade, bidrar med sina respektive kunskaper och känner ett delat ansvar för arbetet och resultaten.

Kognitiv beteendeterapi har en stark ställning bland samtliga terapiformer och dominerar psykoterapiforskningen. I USA arbetar huvuddelen av de kliniska psykologerna utifrån KBT, medan terapiformen fortfarande är i minoritet i Sverige.